Silken Breeze Haiga

Silken Breeze is a poem about a moonlit summer night by Canadian poet Judi Suni Hall

Silken Breeze a summer haiga by Canadian poet Judi Suni Hall at Gingezel

waxing moon
silken breeze
scented caress

Haiga by Judi
Art created in DAZ 3D by Judi